O nas

Ośro­dek Szko­le­niowy LEGION jest Nie­pu­bliczną Pla­cówką Oświa­tową upraw­nioną do orga­ni­za­cji i pro­wa­dze­nia kur­sów szko­le­nio­wych kształ­cą­cych pra­cow­ni­ków ochrony oraz pozasz­kol­nych form edu­ka­cji spor­to­wej, zajęć spor­to­wych i rekre­acyj­nych.

Ośro­dek posiada wpis do ewi­den­cji szkół i pla­có­wek nie­pu­blicz­nych pro­wa­dzo­nej przez Mia­sto Sto­łeczne War­szawa 1015 K. oraz do reje­stru insty­tu­cji szko­le­nio­wych Woje­wódz­kiego Urzędu Pracy w War­sza­wie pod nume­rem ewi­den­cyj­nym 2.14/00199/2012.

Spe­cja­li­zu­jemy się w kur­sach przy­go­to­wu­ją­cych słu­cha­czy do uzy­ska­nia wpisu na listę kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków ochrony fizycz­nej.

Posia­damy wykwa­li­fi­ko­waną kadrę z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w szko­le­niu pra­cow­ni­ków ochrony, dzięki czemu gwa­ran­tu­jemy wysoki poziom naucza­nia. Zaję­cia pro­wa­dzą byli ofi­ce­ro­wie spe­cjal­nych jed­no­stek Poli­cji, osoby wywo­dzące się ze spe­cjal­nych jed­no­stek Woj­ska Pol­skiego, wybitni praw­nicy, instruk­to­rzy tak­tyki i tech­niki inter­wen­cji oraz instruk­to­rzy i tre­ne­rzy strze­lec­twa.

Nasze atuty to spe­cja­li­styczna wie­dza i umie­jęt­no­ści, które potra­fimy w przy­stępny spo­sób prze­ka­zać.

 

Zapraszamy do współpracy