Szko­le­nia strze­lec­kie

Zapra­szamy na szkolenia strzeleckie dla osób prywatnych i firm

 

Nasza oferta w zakre­sie szko­leń strze­lec­kich obej­muje:

  • rekre­acyjne zaję­cia strze­lec­kie,
  • naukę strze­la­nia dla osób począt­ku­ją­cych,
  • indy­wi­du­alne tre­ningi dla osób zaawan­so­wa­nych w zakre­sie strze­lań sta­tycz­nych i dyna­micz­nych,
  • indy­wi­du­alne tre­ningi dla posia­da­czy pozwo­le­nia na broń,
  • szkolenie strzeleckie dla osób przygotowujących się do egzaminu osoby dopuszczonej do posiadania broni,
  • zaję­cia doszka­la­jące dla firm i insty­tu­cji,
  • omówienie budowy, zasady działania oraz bezpiecznego posługiwanie się wybranymi jednostkami broni palnej,
  • strze­lec­kie Imprezy Inte­gra­cyjne.

Zaję­cia na tere­nie War­szawy, pro­wa­dzone przez doświad­czo­nych i wykwa­li­fi­ko­wa­nych instruk­to­rów oraz tre­ne­rów strze­lec­twa.

Szcze­góły oferty oraz ceny usta­lane są indy­wi­du­al­nie po uprzed­nim kon­tak­cie.