Indy­wi­du­alne zaję­cia doszka­la­jące, kon­sul­ta­cje

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naszych tre­ne­rów, instruk­to­rów i wykła­dow­ców w szko­le­niu pra­cow­ni­ków ochrony gwa­ran­tuje kom­plek­sowe przy­go­to­wa­nie.
Zaję­cia doszka­la­jące dosto­so­wane są do indy­wi­du­al­nych potrzeb.
Ofe­ru­jemy m. in. kon­sul­ta­cje z zakresu wyszko­le­nia strze­lec­kiego oraz tak­tyki i tech­niki inter­wen­cji.

 

Dodat­kowo ofe­ru­jemy Pań­stwu zaję­cia dodat­kowe:

Kick­bo­xing - zaję­cia indy­wi­du­alne:

  • kick­bo­xing
  • samo­obrona i tech­niki inter­wen­cyjne

Nauka pły­wa­nia - zaję­cia indy­wi­du­alne z instruk­to­rem pły­wa­nia.