Kurs kwa­li­fi­ko­wany pra­cow­nik ochrony fizycz­nej

Zapra­szamy na kursy dla kan­dy­da­tów ubie­ga­ją­cych się o wpis na listę KWA­LI­FI­KO­WA­NYCH PAR­COW­NI­KÓW OCHRONY FIZYCZ­NEJ.

 

Pro­gram kursu obej­muje:

  • blok ogól­no­prawny – wybrane zagad­nie­nia prawa kar­nego i wykro­czeń, prawa cywil­nego i pro­ce­so­wego, prawa pracy,
  • blok ochrony osób – przy­czyny zama­chów na osoby, metody i etapy ata­ków na osoby oraz uży­wane środki, zało­że­nia tak­tyczne przeciwdzia­ła­nia ata­kom, orga­ni­za­cja grupy ochron­nej,
  • blok ochrony mie­nia – ochrona obiek­tów, ochrona kon­wo­jów, tech­niczne środki,
  • blok samo­obrony i tech­nik inter­wen­cyj­nych – obrona przed napast­ni­kiem uzbro­jo­nym i nieuzbro­jo­nym, tech­niki inter­wen­cyjne (kaj­danki, pałka tonfa),
  • blok medyczny – wybrane ele­menty psy­cho­lo­gii i socjo­lo­gii, zasady udzie­la­nia pomocy przed­le­kar­skiej, etyka pra­cow­nika ochrony,
  • blok wyszko­le­nia bojo­wego – budowa i zasady dzia­ła­nia broni, tech­niki bez­piecz­nego obcho­dze­nia i posłu­gi­wa­nia się bro­nią, strze­la­nie.

Nasza oferta skie­ro­wana jest do osób chcą­cych uczyć się, zdo­by­wać wie­dzę i umie­jęt­no­ści od naj­lep­szych. Wysoką jakość szko­leń gwa­ran­tują doświad­czeni wykła­dowcy, tre­ne­rzy i instruk­to­rzy.

Po zakoń­cze­niu szko­le­nia kur­sant otrzy­muje zaświad­cze­nie potwier­dza­jące przy­go­to­wa­nie teo­re­tyczne i prak­tyczne w zakre­sie wyszko­le­nia strze­lec­kiego, samo­obrony, tech­nik inter­wen­cyj­nych oraz zna­jo­mo­sci prze­pi­sów prawa zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem ochrony osób i mie­nia zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Spraw Wew­nętrz­nych z dnia 18 grud­nia 2013 poz. 1688.

Ponadto pro­wa­dzimy szko­le­nie dla osób ubie­ga­ją­cych się o uzy­ska­nie upraw­nień członka służb infor­ma­cyj­nych i porząd­ko­wych.

  • Całość szko­le­nia odbywa się na obiek­tach WAT miesz­czą­cych się w kam­pu­sie przy ul. Kar­te­zju­sza 25 (sala wykła­dowa, sala gim­na­styczna) oraz na strzel­nicy – ul. Gali­le­usza w Warszawie.